ولایت من - موردغفار

تاریخچه-جغرافیا-آداب رسوم-بزرگان-گردشگری-زبان-صنایع دستی-بازیها-کشاورزی-مشاغل-گیاهان وحیوانات-تصاویر

 

بازگشت

بخش ً  دال  ً
واژه بختياري آوا نويسي معادل فارسي
دا      da  مادر
دايه daye مادر
داردسه dardaseh دارودسته
داپيره dapire مادربزرگ
داس das مادرش ، داس
داسلوم dasalum دعا و سلام
دسقاله dasqale داس كوچك
داس das داس ، وسيله اي براي درو كردن
دالو dalu پيره زن
دالون dalun دالان
داسيلي dasili مادر قحبه
دارون darun داران ،‌ اليگودرز
دار dar تيرچوبي
داري قلا dariqala داروي سياه
دار dar اويزان
دارس كرد dares kerd اويزانش كرد
داري dari دوا
داري گرم darigarm ادويه
داري دوا daridava دواي جوشاندني
دات dat مادرت
دام dam مادرم
داغون daqun خراب
دامرده damorde مادرمرده
داخوس daxos مادرخودش
داخوم daxom مادر خودم
داري درمون daridarmun دارودرمان
دارو darao داراب نامي براي مردان
داري گرم darigarm فلفل ، ادويه
دارم darom دارم
دامج damej فاسد
دامون damun دامان ، پائين
دارومت daromet هوايت را دارم
دانيال نبي daniyalnabi دانيال پيغمبر
دبه dabe ميوه اي پيوندي از نارنج وپرتقال كه از پوست ان مربا درست مي كنند
دبنگوز dabanguz بي عرضه ،‌ نالايق
دبه dabe جاي روغن ، در مغبون شدن ،‌ بهم زدن معامله
دبنگ dabang بور ، دمغ
دبه dabe پشيمان شدن در معامله
دخيل daxil التماس كردن
دربون darbun دربان
درك darak سپر ، به درك واصل شدن
دروش daraos درفش پينه دوزي
دره زيري dareziri سرازيري
درويدن dereveydan درامدن
دراويد dereveyd درامد
درس deres درست
درس deres پاره شد
دروا derva درمان شدن
درويش اودينه darvis aodine درويش اودينه طايفه اي است
درس دروا deresderva خوب و معالجه شده
دزاسبيد dez esbid دژسفيد
دس das دست
دس چپ das cap طحال
دسا dasa عمدي ، دستها
دسبار desbar دزپارت جاده اصلي ايذه شهر كرد
دس بسر dasbesar از سر باز كردن كسي ، دك كردن  
دسبند dasband دستبند
دست به يخه dasbeyaxe گلاويز شدن
دز doz دزد
دوتي doti راندن سگ
دستپاچه daspace خود را گم كردن
دس پادار daspadar زرنگ و كاري
دسمز dasmez دستمزد
دس پتي daspeti دست خالي
درنيد darnid باخت ،‌ گم كرد
دربس darbas دربست
درس deres دريد ، درست
دغز daqaz شكاف
دفر dafar فرصت ، ظفر
دفك dafak پارچه رنگارنگ
دفنه dafene كفن
دك dak لرز
دكس dakes لرزيد از سرما
دكسن dakesen لرزيدن
دكل dakal بلند
دك زيدن dak zeydan لرزيدن
دك دك dak dak لرز ، لرزان
دكر daker جوب بلند دو شاخه
دكون dokun دكان
درغون dorqun حجله
دو وا duva اش دوغ
دووا duva داماد
دوال duval كمربلند
دوبر dober بزپيشروگله ريش دارواخته
دوبر dubor سوهان دولبه
دوما duma داماد لهجه عالي محمودي
دورنگ dorong اواز اهسته
دو du دوغ
دوولا dovela دومرتبه
دوتركه dotarke دوپشته سوارشدن
دورور daorvar اطراف
دوز duz نوعي بازي است
دوز كلك duzekalak حقه بازي
دون dun دانه
دونم dunom دانم
دو dao دويدن ، نوبت
دومنه dao mone نوبت من است
دونگ مده dongmade صدا نكن
دوش dus ديروز
دوشكه duska ديروزي
دوربا daoreba اطراف
دورو doro دروغ
دوروگو dorogo دروغگو
دوري daori بشقاب رومي و يا مسي بزرگ
دوروده dorode دروغگو
دوروزن dorozan دروغزن
دوتلو daotelav داوطلب
دول دوز dulduz كسي كه دول ( دلو مشكي ) مي دزدد
دولمند   dolemand دولتمند ، ثروتمند   
دوبرائي dobraei تيره اي است
دورگل dorgal دختران ، لهجه ساكنين انديكا
دودرگل dodargal دختران ، لهجه ديناراني
دوختس doxtes دوختش ، شير را دوشيد
دوختس doxtes انرا دوشيد
دخت  doxt دوشيد ، دوختن پارچه
دوربس duvarbas دختربس ، نامي براي زنان
دوويت dovit داود ، نامي براي مردان
دودربس dodarbas دختربس ، لهجه ديناراني
دول dul دلو ، وسيله اي براي اب كشيدن از چاه
دول daval سرگردان ،‌  دور سرتاب دادن
دول dovol دهل
دوپو dopu دوجداره
دولو dolu دولا
دلمه delome دلم مي خواهد
دلا della كوه سيا يا دلا نزديك شيمبار است
دلاك dalak سلماني
دلاپشت delapost به پشت خوابيدن
دل جريت delejoryat شجاعت ، جرات
دل ميلار delmilar امعاء و احشاء گوسفند و گاو
دلو dalu بزرگ
دل شوگار delesaogar نيمه شبها
دله daleh بي بندوبار ، دله خالي
دلناده delnade اسوده خاطر
دلواز delvaz خوش منظره ، وسيع
دلوباز delaoba حقه باز
درست derest پاره شد ، سلامتي
دلبخا delbexa ميلي ، دلخواهي
درب derb گندم زبره
دوقل doqal دوتيكه ، گندم دو تيكه شده
دوبر dobor گوسفند يا بز
درست دروا derest derva بهبود يافته
دم كرده damkerde چاي دم كرده
دم اويده dameveyde عمل امده ،‌ رسيده
دمون damun زمان ، لحظه
ديندا dinda پشت سر ، عقب
دمارس درورد damaresderverd دمار از او در اورد
دهون پر dehunpor تفنگ باروتي
دم گرهدن ddam gerehdan همخواني در نوحه خواني يا اهنگ شادي
دمبر dambar وارونه ،‌ واژگون
دمبه dombe دنبه
دوكندن daokandan دويدن
دومن dumen پائين
دومني dumeni پائيني
دونا duna دانا
دونسن dunesen دانستند
دنگ dang ادا در اوردن
دنگ deng وسيله اي براي برنجكوبي
دنده dende دنده 
دونگ dong دونگ يعني صدا ، شش دانگي
دونگ مده dongmade صدا نكن
دوس dus دوست
دنگ دروردن dang derverdan مسخره در اوردن  
دوپولون dupaolun دو پلان محلي است در جاده دسباردايذه شهر كرد
دوبه شك daobesak مردد ، مشكوك
دوبروند dobervand دوبروند تيره اي است
دوترقه dotorqeh دورگه ، نژاد دورگه
دوري daori بشقاب
دوركي duraki دوركي
دوسي dusi دوستي
دوكاره dokare نه جوان نه پير (متوسط)
دولس دام davalesdam دور سر تابش دادم
دولس دا davalesda دور سر تابش داد
دون رها dunrehd دانه ريخت  ، ‌فريب داد
دهون dehun دهان
دهدز dehdez بخش دهدز منطقه اي است از توابع ايذه
دوني duni ميداني
دوقات doqat دوبرابر
دونيد daonid دويد
ديار diyar پيدا
دي بلال deybalal دي بلال ، معشوقه افسانه اي در بختياري
دي di دود ، ديگر
ديرك dirak ستون خيمه
ديرك وند deyrekvand طايفه اي است در هفت لنگ
ديب dib  ديو
ديفه dife نوعي الياف كه در باطلاق ها مي رويد برگهاي ترد و شكننده دارد كه از ان كپر مي سازند
دينشك dinesk سپند (دانه خوشبو)
دينگل دينگو dingoledingao صداي طنين زنگ
دي كش dikas دودكش
ديري deyri خرما ، خرماي نيم رسيده
ديم اوسار dimaosar انتهاي افسار حيوانات
ديمه dime ديمه ، حماسه اي درترانه هاي محلي
دندون dendun دندان
دندون قريچه dendunqericeh دندان بهم ماليدن در خواب يا بيداري
دنگ dang عادت بد
دنگارس بنير dangares beniyar به عادتهاي بدش نگاه كن
دونگه donge دانه كنارنرسيده
دنگو dongu دانه گندم خيسيده
دستگيرون dasgirun نامزد كردن
دنگارس نيستي dangarese niyasti اطور ، ادايش را ديدي
دستگيرس اويد dasgires avid موضوع را فهميد
دستگيرس كرد dasgires kerd اورا در بند كشيد
دغل daqal نوعي الياف (به ديفه مراجعه شود)
دسمال dasmal دستمال
دست نهرده das naharde دست نخورده
دس پر daspor مالدار
دس پتي daspati دست خالي
دسك dasak همدست دزد
دسك dasak دفتر و حساب  
دس منه dasmane كسي كه نمي شود به او دست نهاد ، ادم حساس
دس دلواز dasdelvaz بخشنده
دسه dase يكدسته
دس بند dasband دستبند
دستمبو dasambu طالبي ، خربزه كوچك گرد
دسپاچه daspace دستپاچه شدن
دشكه daske نخ خياطي
دشكه فروش daske ferus اصطلاحي براي فروشنده هاي دوره گرد
دشخار dosxar دشوار
دشت dast فروش اولين از مشتري صبح زود
دم ري dameri وارونه خوابيدن
دم پوئي dampoei كفش دمپائي
دم لقني damleqeni مغرب
دياري diyari پيدائي
ديمي deymi الكي ، زمين ديم
دينكه dineke تكه نمدي زير دم الاغ
دير dir دور
ديرمجال dir mejal ديروقت ، از غروب گذشته
ديزه dize الاغ قهوه اي رنگ
ديم dim دم
ديندا dinda پشت سر
ديك dik دوك نخ ريسي
دي شو disao ديشب
ددي dadi خواهر
ددو dadu خواهرلهجه هفت لنگ شمالي
درجن darjan دوجين
درگنيد dargenid وارونه كرد
درواس darvas احتياج
درورد derverd دراورد
درحوش darhaos در حياط
دردري derderi پاره باره
دردن derdan باره كردن
دربندس مبا darbandesmaba در فكرش نباش
درد derd پاره كرد
دردس derdes پاره اش كرد
درف darf ظرف
درف دول darfedul ظروف وابزار
دس پخت daspoxt دست پخت
دسخط dasxat دستخط
دستگر dasger دستگيره
دس ري dasri دست وصورت
دسر dasar سنگ اسياب كوچك دستي ، دست اس
دس نماز dasnomaz دست نماز گرفتن
دس وردار dasvordar دست بردار
دستفروش dasferus فروشنده دوره گرد
دشمن dosmen دشمن
دشمون desmun دشنام
دراسونه darasune دراستانه
دينارون dinarun ديناران
ديسنك disnak نوعي خارچسبنده
ديسس dises چسبيد
ديس ديسك disdisak هنگامي كه سگها در اثر عمل لقاح بهم مي چسبند
ديس dis چسب
ديربين dirbin دوربين
دير ادير diradir از فاصله دور
ديندا dinda عقب
ده ناشي dehnasi دهناشي

 

بازگشت